E-SŁOWO

List do Chrześcijan - Nr 334 styczeń 2019
DOBA EUCHARYSTYCZNA 2020
EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE !


SAKRAMENTY

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją. Kościół celebruje sakramenty jako wspólnota kapłańska, której strukturę tworzy ka-płaństwo chrzcielne i kapłaństwo urzędowe. Duch Święty przygotowuje do sakramentów przez słowo Boże i wiarę, która przyjmuje słowo w sercach dobrze do tego usposobionych. Sakramenty umacniają zatem i wyrażają wiarę. Owoc życia sakramentalnego ma równocześnie charakter osobowy i eklezjalny. Z jednej strony tym owocem dla każdego wiernego jest życie dla Boga w Chrystusie Jezusie, a z drugiej strony – dla Kościoła jest nim wzrost w miłości oraz w jego posłaniu dawania świadectwa. Dzieło Chrystusa w liturgii ma charakter sakramentalny, ponieważ Jego misterium zbawienia uobecnia się w niej mocą Ducha Świętego; Jego Ciało, którym jest Kościół, jest jakby sakramentem (znakiem i narzędziem), w którym Duch Święty rozdziela misterium zbawienia. Przez swoje czynności liturgiczne Kościół pielgrzymujący uczestniczy już w li-turgii niebieskiej, otrzymującej przedsmak. Chrystus, "siedząc po prawicy Ojca" i rozlewając Ducha Świętego na swoje Ciało, którym jest Kościół, działa obecnie przez sakramenty ustanowione przez Niego w celu przekazywania łaski. Sakramenty są widzialnymi znakami (słowa i czynności), zrozumiałymi dla człowieka. Urzeczywistniają one skutecznie łaskę, którą oznaczają, za pośrednictwem działania Chrystusa i przez moc Ducha Świętego. "Jak Ojciec posłał Chrystusa, tak i On posłał Apostołów, których napełnił Duchem Świętym nie tylko po to, aby głosząc Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, zwiastowali, że Syn Boży swoją śmiercią i zmartwychwstaniem wyrwał nas z mocy Szatana i uwolnił od śmierci oraz przeniósł do Królestwa Ojca, lecz także po to, aby ogłaszane dzieło zbawienia sprawowali przez Ofiarę i sakramenty, stanowiące ośrodek całego życia liturgicznego. W ten sposób Chrystus Zmartwychwstały, udzielając Apostołom Ducha Świętego, powierza im swoją władzę uświęcania: stają się oni sakramentalnymi znakami Chrystusa. Mocą tego samego Ducha Świętego powierzają oni tę władzę swoim następcom. Ta "sukcesja apostolska" tworzy strukturę całego życia liturgicznego Kościoła. Ma ona charakter sakramentalny, przekazywany przez sakrament święceń. "W tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie uświęcenie, Chrystus zawsze przyłącza do siebie Kościół, swoją Oblubienicę umiłowaną, która wzywa swego Pana i przez Niego oddaje cześć Ojcu wiecznemu"

WSZYSTKO O EUCHARYSTII.

Eucharystia po grecku, czyli w języku, w który spisano Nowy Testament, oznacza „dziękczynienie”. Słowem tym określano we wczesnym chrześcijaństwie liturgię upamiętniającą ostatnią wieczerzę (paschalny posiłek, który Jezus z Nazaretu spożył ze swymi uczniami, podczas którego przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew) jako „głoszenie śmierci Pana” i Jego zmartwychwstania. Zastanawiając się nad tajemnicą Eucharystii, orientujemy się w naszym myśleniu ma moc poprzedzającą mękę i śmierć Jezusa. Wtedy to Pan Jezus spożył ze swoimi uczniami wieczerzę, którą w Kościele Katolickim nazywamy Ostatnią Wieczerzą. Podczas tego posiłku paschalnego wziął On w swoje ręce chleb i wino, dawał te Boże dary swoim uczniom i wypowiedział takie słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja.” Przyglądając się uważnie opisom Jezusowej Ostatniej Wieczerzy (opisy zawarte w Ewangeliach), da się wyeksponować pewne elementy, które z pewnością stanowiły część tradycyjnej żydowskiej uczty paschalnej. W czasie tzw. Wstępnego błogosławieństwa chleba i wina Chrystus anonsuje uczniom, że więcej nie będzie celebrował Paschy i nie będzie „pił napoju z owocu z winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże”. Ten kielich, który mieli wypić Apostołowie, to pierwszy kielich posiłku paschalnego. Jeśli chodzi o czas przeistoczenia chleba, to Pan Jezus wybrał prawdopodobnie moment związany z gestem błogosławienia, łamania i spożywania chleba, który rozpoczął właściwą część uczty. Konsekracja wina miała miejsce w chwili błogosławienia trzeciego kielicha, tzw. Kielicha błogosławieństwa. Po odśpiewaniu hymnu (Ps 135). Syn Boży udał się z uczniami ku Górze Oliwnej.

WSZYSTKO O ŚW. JANIE PAWLE II

  Jan Paweł II - droga do kapłaństwa i pierwsza parafia. Karol pracując w kamieniołomach wstąpił do konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Był to rok 1942. Studiował również filozofię na tajnym Wydziale Teologicznym. 1 listopada 1946 roku Karol przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Adama Sapiehy, który kilka lat wcześniej udzielał również sakramentu bierzmowania młodemu Wojtyle. Dwa tygodnie po święceniach kapłańskich Karol zostaje wysłany na specjalistyczne studia do Rzymu. W czasie pobytu w Wiecznym Mieście Karol poszerza swoje duszpasterskie doświadczenie podróżując w okresie wakacyjnym do Belgii, Francji, Holandii gdzie posługuje jako kapłan wśród skupisk polonijnych. W lipcu 1948 roku ksiądz Wojtyła zostaje wikarym i katechetą w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici, a już w marcu kolejnego roku wikarym w parafii św. Floriana w Krakowie. W tym czasie do młodego księdza bardzo lgnie młodzież, która wraz z księdzem zakład chór. Ale oprócz śpiewu łączy księdza i młodzież pasja do wędrowania po górach oraz pływanie kajakami. Tak zrodziło sie w parafii duszpasterstwo akademickie, któremu przewodził ks. Wojtyła, którego młodzież nazywała "Wujkiem.

DOBA EUCHARYSTYCZNA
28.02 – 29.02.2020r.

Piątek – 28 luty 2020r.
Godz. 18.00       MSZA ŚW. –  ROZPOCZĘCIE DOBY               
Godz. 19.00       Adoracja indywidualna 
Godz. 20.00       Droga Krzyżowa
Godz. 21.00       Adoracja dla Młodzieży z całej parafii i dla kandydatów do bierzmowania
Godz. 22.00       Adoracja mieszkańców rejonu  Dziechna i Wybudowań     
Godz. 23.00       Adoracja mieszkańców rejonu  Popowa 
Godz. 24.00       Adoracja mieszkańców Dzięcielca i Wybudowań 

Sobota – 29 luty  2020r.
Godz. 1.00         Adoracja mieszkańców rejonu Karczemek i Redystowa
Godz. 2.00         Adoracja mieszkańców rejonu Poczta   
Godz. 3.00         Adoracja mieszkańców  rejonu Kościół 
Godz. 4.00         Adoracja mieszkańców  Panderozy   
Godz. 5.00         Adoracja mieszkańców  Bloków    
Godz. 6.00         Adoracja mieszkańców os. Młodych                 
Godz. 7.00         Adoracja mieszkańców Osieka   
Godz. 8.00         Adoracja mieszkańców  Jeżewa    
Godz. 9.00         Adoracja mieszkańców  Nawcza  
Godz. 10.00       Adoracja mieszkańców Łówcza i Borówki    
Godz. 11.00       Adoracja indywidualna
Godz. 12.00       Adoracja uczniów Szkół Podstawowych
Godz. 13.00       Adoracja Matek z małymi dziećmi
Godz. 14.00       Adoracja Żywego Różańca Kobiet i Mężczyzn
Godz. 15.00       Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Miłosierdzia
Godz. 16.00       Adoracja chórzystów i osób pełniących funkcje w parafii.
Godz. 18.00       MSZA ŚW. – ZAKOŃCZENIE DOBY EUCHARYSTYCZNEJ

 

 

Copyright by Parafia Rozłazino